Саветник за заштитну права пацијената

Саветник за заштиту права пацијената је Борис Ступар, ул. Трг Српских Добровољаца бр. 12 Кикинда, сваког радног дана у периоду од 09.00 до 13.00 часова.
Заштитник права осигураника за Дом здравља Кикинда је Габријела Богосављев, ул. Саве Текелије бр. 10, Кикинда, радним раном од 07.30 до 15.30 часова.
Праваграђана у области здравствене заштите, као и осигураних лица, уређена суЗаконом о здравственој заштити, Законом о здравственом осигурању и већем бројуподзаконских аката, који су донети на основу и у складу са напред наведенимзаконима.
Пацијент,који је незадовољан пруженим здравственим услугама, као и начином и поступкомостваривања законом утврђених права у области здравствене заштите, можеподнети приговор:
Директору установе или
Заштитинику пацијентових права
Заштитникпацијентових права покреће поступак заштите права пацијената по приговорупацијента. Сваки пацијент може се обратити заштитнику пацијентових права уздравственој установи, уколико сматра да су му поступцима запослених ускраћенаили повређена права утврђена законом.
Пацијентподноси приговор у писменом облику, без посебно утврђене форме и не подлежеплаћању такси. Изузетно, слепа и друга хендикепирана особа, као и неписменалица, приговор могу поднети усмено, на записник, пред заштитником пацијентовихправа.
Заштитникпацијентових права по приговору поступа по хитном поступку и чува тајностличних информација и података о пацијентима до којих је дошао у току обављањасвојих послова.
Заштитиникпацијентових права даје свој одговор у виду: правног савета, мишљења илиобавештења о суштини и обиму конкретног пацијентовог права.
Пацијент,који је незадовољан одговором, може се обратити Министарству здравља Републике Србије.
Документи:
brosura-imate-pravo.pdf