Мај 2023

Дневни финансијски извештај 03052023

Дневни финансијски извештај 04052023

Дневни финансијски извештај 05052023

Дневни финансијски извештај 06052023

Дневни финансијски извештај 08052023

Дневни финансијски извештај 09052023

Дневни финансијски извештај 10052023

Дневни финансијски извештај 11052023

Дневни финансијски извештај 12052023

Дневни финансијски извештај 13052023

Дневни финансијски извештај 15052023

Дневни финансијски извештај 16052023

Дневни финансијски извештај 17052023

Дневни финансијски извештај 18052023

Дневни финансијски извештај 19052023

Дневни финансијски извештај 20052023

Дневни финансијски извештај 22052023

Дневни финансијски извештај 23052023

Дневни финансијски извештај 24052023

Дневни финансијски извештај 25052023

Дневни финансијски извештај 26052023

Дневни финансијски извештај 27052023

Дневни финансијски извештај 29052023

Дневни финансијски извештај 30052023

 

 

 

 

Април 2023

Дневни финансијски извештај 03042023

Дневни финансијски извештај 04042023

Дневни финансијски извештај 05042023

Дневни финансијски извештај 06042023

Дневни финансијски извештај 07042023

Дневни финансијски извештај 08042023

Дневни финансијски извештај 10042023

Дневни финансијски извештај 11042023

Дневни финансијски извештај 12042023

Дневни финансијски извештај 13042023

Дневни финансијски извештај 14042023

Дневни финансијски извештај 18042023

Дневни финансијски извештај 19042023

Дневни финансијски извештај 20042023

Дневни финансијски извештај 21042023

Дневни финансијски извештај 22042023

Дневни финансијски извештај 24042023

Дневни финансијски извештај 25042023

Дневни финансијски извештај 26042023

Дневни финансијски извештај 27042023

Дневни финансијски извештај 28042023

Дневни финансијски извештај 29042023

 

 

 

Maрт 2023

Дневни финансијски извештај 01032023

Дневни финансијски извештај 02032023

Дневни финансијски извештај 03032023

Дневни финансијски извештај 06032023

Дневни финансијски извештај 07032023

Дневни финансијски извештај 08032023

Дневни финансијски извештај 09032023

Дневни финансијски извештај 10032023

Дневни финансијски извештај 13032023

Дневни финансијски извештај 14032023

Дневни финансијски извештај 15032023

Дневни финансијски извештај 16032023

Дневни финансијски извештај 17032023

Дневни финансијски извештај 21032023

Дневни финансијски извештај 22032023

Дневни финансијски извештај 23032023

Дневни финансијски извештај 24032023

Дневни финансијски извештај 27032023

Дневни финансијски извештај 28032023

Дневни финансијски извештај 29032023

Дневни финансијски извештај 30032023

Дневни финансијски извештај 31032023

 

 

Фебруар 2023

Дневни финансијски извештај 01022023

Дневни финансијски извештај 02022023

Дневни финансијски извештај 03022023

Дневни финансијски извештај 06022023

Дневни финансијски извештај 07022023

Дневни финансијски извештај 08022023

Дневни финансијски извештај 09022023

Дневни финансијски извештај 10022023

Дневни финансисјки извештај 13022023

Дневни финансисјки извештај 14022023

Дневни финансијски извештај 17022023

Дневни финансијски извештај 20022023

Дневни финансијски извештај 21022023

Дневни финансијски извештај 22022023

Дневни финансијски извештај 23022023

Дневни финансијски извештај 24022023

Дневни финансијски извештај 27022023

 

Јануар 2023

Дневни финансијски извештај 04012023

Дневни финансијски извештај 05012023

Дневни финансијски извештај 06012023

Дневни финансијски извештај 09012023

Дневни финансијски извештај 10012023

Дневни финансијски извештај 11012023

Дневни финансијски извештај 12012023

Дневни финансијски извештај 13012023

Дневни финансијски извештај 16012023

Дневни финансијски извештај 17012023

Дневни финансијски извештај 18012023

Дневни финансијски извештај 19012023

Дневни финансијски извештај 20012023

Дневни финансијски извештај 23012023

Дневни финансисјки извештај 24012023

Дневни финансисјки извештај 25012023

Дневни финансијски извештај 26012023

Дневни финансијски извештај 27012023

Дневни финансијски извештај 30012023

Дневни финансијски извештај 31012023

Децембар 2022

Дневни финансијски извештај 01122022

Дневни финансијски извештај 02122022

Дневни финансијски извештај 05122022

Дневни финансијски извештај 06122022

Дневни финансијски извештај 07122022

Дневни финансијски извештај 08122022

Дневни финансијски извештај 09122022

Дневни финансијски извештај 12122022

Дневни финансијски извештај 13122022

Дневни финансијски извештај 14122022

Дневни финансисјки извештај 15122022

Дневни финансијски извештај 16122022

Дневни финансијски извештај 19122022

Дневни финансијски извештај 20122022

Дневни финансијски извештај 21122022

Дневни финансијски извештај 22122022

Дневни финансијски извештај 23122022

Дневни финансијски извештај 26122022

Дневни финансијски извештај 27122022

Дневни финансијски извештај 28122022

Дневни финансијски извештај 29122022

Дневни финансијски извештај 30122022