Како изабрати лекара?

Процедураза избор лекара је крајње једноставна, а за регистрацију је потребна оверенанова здравствена књижица и лична карта.
Да би се изабрао лекар потребно јепопунити формулар, који се може наћи код сваке сестре, док је списак свихлекара који могу бити бирани, истакнут на свим местима где се грађани могу опредељивати или на нашем сајту.
Замена и промена изабраног лекара
Образац- Изјава о избору и промени изабраног лекара се попуњава у два примерка, одкојих један добија пацијент, један остаје код изабраног лекара.
Лекар се бирана годину дана, а по истеку овог периода, уговор се аутоматски продужава,уколико пацијент не инсистира на промени изабраног лекара.
Пре истека календарске године, пацијент може да промени изабраног лекара, узписмену захтев који се подноси Одсеку за правне, опште и кадровске послове “Дома здравља Кикинда”, ул. Ђуре Јакшића бр. 110 Кикинда, канцеларија 5А:

у случају престанка радног односа изабраног лекара у здравственој установи;

ако осигурано лице промени пребивалиште;

када је осигурано лице незадовољно лекаром који замењује изабраног лекара, по истеку рока од три месеца од дана обезбеђивања замене лекара;

када је изабрани лекар одсутан дуже од шест месеци;
ако је дошло до неспоразума између осигураног лица и изабраног лекара, због чега је осигурано лице изгубило поверење у изабраног лекара; из других оправданих разлога.