Кадровска структура

Запослени на неодређено време  на дан  01.11.2018. године

ЛЕКАРИ
Специјалиста опште медицине 6
Специјалиста медицине рада 2
Специјалиста педијатрије 6
Специјалиста ургентне медицине 2
Специјалиста гинекологије и акушерства 2
Доктор медицине на специјализацији 9
Доктор медицине 17
МЕДИЦИНСКЕ  СЕСТРЕ/ТЕХНИЧАРИ
Медицинска сестра/техничар средња стручна спрема 76
Виша (струковна) медицинска сестра/техничар 3
ЗДРАВСТВЕНИ САРАДНИЦИ
Психолог 1
Дефектолог-логопед 1
СТОМАТОЛОГИЈА
Специјалиста ортопедије вилица 1
Доктор стоматологије 9
Доктор стоматологије на специјализацији 1
Стоматолошка сестра 13
Зубни техничар 4
Административни радници 10
Технички и помоћни радници 31
УКУПНО 194